När jag letade efter min ana Olof Kullanders utnämning som sockenskräddare i Stavnäs stötte jag på detta protokoll. Hittade inte det jag sökte, men fick en klar bild av hur livet i Stavnäs var då och troligen inte bara i den socknen.

I Stavnäs socken, Värmland, hålls den 24 maj 1767 sockenstämma där man ställer upp regler för hur man skall uppföra sig och stävja fylleri. Kyrkoräkenskaperna borde kollas för att se hur mycket böter som strömmade in. Dessutom lönade det sig att vara angivare.

Stavnäs (S) KI:2 (1752-1789) Bild 39 / sid 70 § 5 låter det så här:

Som Hans Kongl. Maijt. I nåder anbefallt Rikets Prästerskap uti allmänna Soknestämmor förmå sina åhörare af Allmogen, at medelst öfwerenskommelser inskränka hwarjehanda öfwerflöd och yppighet, samt förekomma ett ogudachtigt lefwerne; giordes wid denna Soknestämma tienl. föreställningar härom, hwaraf församlingens ledamöter upmuntrades at enhelleligen antaga och efterlefwa följande puncter.

1/ Som på wåra Landtmarknader, såsom Edana och Bysätter, samt under wägen dit och dädan ett ganska oordentligt wäsende med fylleri, skrig och rop, svordom,trätor, slagsmål och ett lättfärdigt dantande plägar spörjas; så blef nu faststält, at ungdom under 15 år, som i något af dessa mål sig förbryter; skal, efter brottets beskaffenhet, sittja en eller flera söndagar uti ståcken.


2/ Om någon öfwer 15 år, och til laga ålder kommen, skulle på sådant sätt sig föhra, den skall plichta 3 dr Smt.

3/ Beswäras någon med kortspel hemma eller borta: på Söcken eller helge- och högtidsdagar plickta 3 dr smt.

4/ Öfwerlastar sig någon med drickande och supande, at man af tal och åtbörder ögonblickeligen kan se, det han är drucken; den skal plickta 3 dr och så ofta brottet förnyas, fördubblas böterna.

5/Om någon uti fylleri öfwar swordom och slagsmål, eller på annat sätt någon med ord eller gärning förolämpar, böta för hwardera förseelsen särskilt 3 dr smt första gången, sedan dubbelt.

6/ Håller någon uppå marknadsplatser eller hemma i husen Brännvinssalu, utan bewilningsafgifter til Kronan, böta 3 dr.

7/ Till förekommande af öfwerflöd och onödig kostnad wid Bröllop, Barnsöl och begravningar, giordes den författning, at Bröllopsgästerna, efter måttlig wälfägnad, skiljas åt och begifwa sig hwar hem til sitt 3dje dagen. Men de som bewista Barnsöl och Begravningar första dagen, långväga släktingar undantagna.

8/ Eho, som bjuder giäst längre qwar, och den som buden eller obuden blir öfwer utsatta tiden, böta 3 dr smt.

9/ Bör icke heller wid sådana tilfällen, mindre stämmor,auktioner och flera samlingar någon wara öfwerlastad och drucken, ty det är ochristeliget, wid 3 dr smt plickt.

10/ Hwilken, som besöker hemlig eller offentel. krog, och sitter der öfwer en tima at fylla sig, skal plickta 3 dr och äfwen så mycket den som säljer: tillåtas han sittia öfwer natten och öfwar fylleri, böta både kiöpare och säljare dubbelt.

11/ Om föräldrar eller andra gifwa åt sina barn och ynglingar brännewin, hwaraf de i god tid kunna tilwänjas at älska den waran, böta 3 dr smt.

12/ De utnemda tilsyningsmän, som se med någon genom fingrar, och ej redeligen gifwa en hwad emot denna öfwerenskommelse skier, böta tillika med den brottslige hwardera 3 dr smt.

13/ Som ej alltid kunna wara witnen at tilgå i dessa mål; skola tillsyningsmannen sielfwer äga witesord, och den skyldige lika fult böta.

14/ Alla dessa böter komma Kyrkones Sexmän at taga ut, och skola twå daler waraf anwendas til fattiga barns underwisning i Christendomen, och 3die dalern til angifwaren.

15/ Skola de förgripelser, som skie emot allmän lag, lika fullt hos Kronobetienterna angifwas, och den skyldige äfwen wid domstolen swara för sitt brott.

Allmänneligen beslutit och samtyckt år och dag, som förut skrifit står.

Joh. Wallström