I Glava börjar inte husförhörslängderna förrän 1779 men som tur är finns längder för födelse, vigsel och död mycket tidigare. Prästen skrev några rader om de avlidna i dödboken. Här är vad han skrev om Olof Olofsson Widings far Olof Eriksson och mor Marit Larsdotter samt farfar, farmor och mormor.

16 jan 1780 Allmosehjonet och Husman Olof född i Knapsta af Erik Olsson och hu Sigri Olsdr, blef gift med pigan Marit Larsdotter från Whissle, bodt med henne dels i By dels i Whissle och Bråne i 46 åhr, haft 4 söner och 5 döttrar, 3 döttrar döda. Under hustruns långvariga sjukdom nödgades han samla allmosor åt henne och sig, men har nu 2ne åhr måst giva henne sällskap i sjuksängen och underhållne af sammanskutne.allmosor, dog 16 och begrofs 23 jan mot 67 åhr. ( Olof var 71 år)

29 juni 1780 Allmosehjonet Enkan Hustru Marit Larsdotter från Bråne född derstedes 23 nov 1707 av Lars Matsson och Karin And.Hennes framl. man är antecknat Nr 1 frammanför. 1769 blef hon så rörd af slag at hon altsedan varit sängliggande och underhållen av allmosor. Dog 29 juni 73 åhr gammal.

19 okt 1733 afsomnade sahl Erik Olofsson i By vilken i sin tid fört ifrån sin ungdom till sitt sista ett stilla, skickeligt och gudeligt leverne.Varit 2 gånger gift haft med sin förra sahl hustru 7 barn och med den senare 3 barn, Han har i sin tid varit mäst hälsosam. Sist sjuknade han uti hosta (?) med den han drogs i 6 veckor……. . Lefvat berömligt i 83 år.

Glava nya kyrka byggd 1735-1738

1737 nr 34 5 november avsomnade sahl enkan hust Sigrid Olofsdotter i Hwissle som varit född i Bärgia….gift 1 gången med sahl Erik …. i 1½ år, enka 1½ år, 2:a med sahl enkl Erik Ollsson i Knappstad i 30 år haft 2 söner 1 dotter. Hon har fört en stilla och hederlig vandel i sin tid, levat 66 år begrovs den 13 nov vid nya kyrkan.

13 mars 1715 dödde Karin Andersdotter i Bråne Lars Matssons hustru, begrovs den 25. Barnet 4 dgr gammalt begrovs tillika med modern. 35 år